انسان با سه چیز مغرور میشود

┄┄┅┅✿❀♥️❀✿┅┅┄┄

انسان با سه چیز مغرور میشود
1- نام بزرگ
2- خانه مقبول
3- لباس مقبول
اما افسوس که بعد از مرگ
1- نامش مرحوم
2- خانه اش قبر
3- لباسش کفن
بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است
بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است
مغرور مشو که زندگی چند روز است
در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است

/ 0 نظر / 110 بازدید